Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni vaším zájmem a návštěvou na našich webových stránkách. Chtěli bychom abyste se při návštěvě našich stránek cítili dobře, proto bereme ochranu vašich osobních údajů vážně.

Osobní údaje, které získáváme během návštěvy našich webových stránek, uzavřením smlouvy, nebo jiným přímým a nepřímým kontaktem s Vámi, zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a norem Evropské unie, a s účinností od 25.5.2018 i s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje.

Prostřednictvím těchto zásad vám poskytujeme informace, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji.

 

Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem údajů je společnost Velocentrum Voleský, s. r. o.,

se sídlem: Vršovická 466/62, Praha 10, 101 00, vedená u Městského soudu v Praze C 264260, IČ: 03868087.

Kontaktní email:  info@velo-centrum.cz , telefon: +420 601 381 561 

Webové stránky: https://www.velo-centrum.cz/

 

Subjekt údajů – kdo to je?

Každá fyzická osoba, která s námi vstupuje do jakéhokoliv smluvního vztahu, její zástupce, nebo osoby oprávněné jednat a/nebo kontaktní osoby.

 

Zdroje údajů, které používáme?

Údaje získáváme přímo od Vás, dále je získáváme v rámci poskytovaných služeb, případně od třetích osob (pokud k takovému zpracování existuje odpovídající právní titul). V případě změny Vašich osobních údajů, nás prosím informujte.

 

Jaké údaje zpracováváme?

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jedná se o údaj, který je spojený s určitým člověkem, a který sám o sobě (nebo v kombinaci s jinými údaji) může vést k identifikaci konkrétní osoby.

Osobním údajem naopak nejsou, údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a veškeré další údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.

 

Zpracováváme následující kategorie údajů. (Rozsah skutečně zpracovávaných údajů se liší dle služeb, jaké u nás využíváte:

 • Identifikační údaje: titul, jméno a příjmení, IČ a DIČ, bydliště, adresa podnikání, fakturační adresa
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, adresy na sociálních sítích
 • Fakturační a platební údaje: informace o číslech účtu a platební metodě, údaje o přijatých platbách a dlužných částkách, údaje o platební morálce
 • Informace o využívaných službách/produktech: poskytované produkty či služby, doplňkové služby, segment zákazníka, cena za poskytované produkty či služby
 • Speciální údaje: přihlašovací údaje a heslo (např. do zákaznické sekce či věrnostního klubu)
 • Cookies a analytické nástroje: Více informací naleznete v oddíle Cookies níže v tomto dokumentu.
 • Jiné údaje (pokud nám je poskytnete v souvislosti s Vaší aktivitou). Nakládání s takovými údaji se řídí těmito zásadami a případně pravidly, které pro uvedenou činnost speciálně stanovíme.

 

K jakým účelům údaje zpracováváme?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro plnění některých činností (například dodávek produktů, účast v soutěži) jsou však některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů nebo z důvodů našich jiných oprávněných zájmů, pro naši vnitřní potřeb a pro marketingové a obchodní účely.

Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo z důvodu našich oprávněných zájmů. V případě našich oprávněných zájmů musí náš oprávněný zájem objektivně převažovat nad právem na soukromí, přičemž účelu nelze dosáhnout jinak, a musíme učinit veškerá opatření, aby byl případný zásah minimalizován.

V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat.

V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu správce, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování.

 

Zpracování z titulu oprávněného zájmu správce  

Poskytování produktů a služeb zahrnující jejich vyúčtování a doručení

Poskytování produktů a služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu, které zahrnuje i doplňkové služby, konzultace/poradenství, včetně jejich vyúčtování, řízení vztahů se zákazníky a zasílání souvisejících zpráv/notifikací/potvrzení, řešení případných reklamací, změn uzavřené smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb atp.

 • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Komunikace s námi, Speciální údaje, Cookies (v případě využití webových stránek)
 • Právní základ zpracování: smlouva
 • Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy a po dobu, kdy je možné se domáhat právních nároků ze smlouvy
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

 

Plnění zákonných povinností

Povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje jako součást určité dokumentace (např. daňové doklady). V této části uvádíme pouze příklady zpracování osobních údajů a upozorňujeme, že rozsah zpracovávaných údajů vždy vyplývá z platných právních předpisů, tj. výčet uváděný níže není konečný.

 • Kategorie zpracovávaných údajů: dle povinností vyplývajících z právních předpisů
 • Právní základ zpracování: zákon či jiný závazný právní předpis
 • Doba zpracování: stanovená zákonnou úpravou vždy v jednotlivých právních předpisech
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

 

Zpracování údajů z titulu souhlasu

Máte právo volby udělení/neudělení souhlasu v souladu s platnou právní úpravou. Při prvním uzavření smlouvy (a dalších uzavírání smluv), při registraci (například do soutěže) se vás zeptáme, zda nám souhlas udělíte. Souhlas udělujete většinou elektronicky prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka.

 

Marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení a propagace)

Zpracování osobních údajů a dalších informací (např. o tom jak služby nebo produkty využíváte). Profilování nebo segmentování vedoucí k rozpoznání Vašich potřeb a preferencí a jejich využití k nabízení našich produktů a služeb. V souvislosti s tímto zpracováním poskytujete rovněž souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení.

 • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Sociodemografická data
  • Komunikace s námi, Speciální údaje, Cookies (v případě využití webových stránek)
  • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: ANO

 

Doba, po jakou údaje zpracováváme?

V případě udělení souhlasu, zpracováváme údaje po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení příslušného smluvního vztahu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu, údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou. Případně do doby podání námitky, pokud je tak možné učinit.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v tomto dokumentu.

Pokud odvoláte svůj souhlas, zpracování ukončíme ve lhůtě, která je přiměřená a odpovídá našim technickým a administrativním možnostem.

Právo na přístup k údajům a jejich kopii

Máte právo vyžádat si přehled údajů, které o vás zpracováváme a jejich kopii. Máte právo na informaci o zdroji údajů, které nejsou získány od Vás, a zda dochází k automatizovanému rozhodování a s tím související informace. Právo na přístup má pouze osoba, které je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena.

Právo na opravu údajů

Máte právo na aktualizaci a doplnění údajů, pokud se domníváte, že Pokud se domníváte, že údaje které o vás vedeme, jsou chybné nebo neúplné.

Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. V důsledku výmazu však může následně dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů nebo jsou-li vaše údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků nebo vznesete-li námitku proti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce a je třeba ověřit, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi oprávněnými důvody. 

Na Vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje, i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud jste nám poskytli údaje, jejich zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci. V případě, že by výkonem vašeho práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. V důsledku námitky však může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V důsledku odvolání souhlasu však může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Uvedené neplatí, pokud je rozhodnutí: nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi námi nebo je povoleno právním řádem nebo je založené na Vašem výslovném souhlasu.

Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na www.uoou.cz

 

Komu můžeme údaje zpřístupnit?

Údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost a zpracovatelům. Tím není dotčena naše případná povinnost předat údaje subjektům, které jsou na základě platných právních předpisů oprávněny si údaje vyžádat.

Zpracování osobních údajů pro nás provádějí pouze zpracovatelé, kteří s námi mají uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou schopni technicky a organizačně zajistit ochranu předávaných údajů.

Poskytování našich produktů a služeb nevyžaduje, abychom předávali údaje ke zpracování mimo EU.

 

Jak zasíláme obchodních sdělení?

Pro označení našich obchodních sdělení a obchodních sdělení třetích stran užíváme označení „obchodní sdělení“ či zkratku „OS“ nebo jiné vhodné označení, které Vás informuje o tom, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů a že my jsme jeho odesílatelem.

Naše obchodní sdělení Vám zasíláme jako našemu zákazníkovi nebo na základě vašeho souhlasu. Obchodní sdělení třetích stran Vám zasíláme pouze na základě Vašeho souhlasu.

Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nám můžete předat prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla uvedeného výše v tomto dokumentu.

 

Jak máme zabezpečené zpracování údajů?

Přijali jsme všechna nezbytná opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem. Za tímto účelem uplatňujeme příslušné interní postupy a plníme regulační a právní požadavky. Dodržujeme bezpečnostní politiku, která, zahrnuje i řízení bezpečnosti pro všechny osoby, platformy/systémy a zařízení, které přistupují k údajům. Používáme moderní bezpečnostní technologie.

Při posuzování úrovně bezpečnosti vždy zohledňujeme rizika, jako zpracování, náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Zavedli jsme příslušná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku.

Máme zaveden systém řízení a dokumentace přístupů a oprávnění, který brání přístupu neautorizovaných osob k informacím. Ke konkrétní informaci může přistoupit vždy pouze osoba, která dané informace potřebuje pro výkon své činnosti.

Naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení) jsou při nástupu do zaměstnání (následně i v průběhu trvání pracovního či obdobného poměru) školeni v oblasti ochrany informací. Stejná povinnost platí i pro naše dodavatele. Naši zaměstnanci a osoby jednající za dodavatele jsou vázání mlčenlivostí.

Prostory, ve kterých se nacházejí osobní údaje, jsou zabezpečeny konstrukčním zajištěním prostor.

 

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookie využíváme, abychom poznali Vaše preference. Cookie tedy zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie.

Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu.

Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně smazat, blokovat nebo zcela zakázat. Na našich stránkách máte možnost zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek. Jednoduchý postup, jak vymazat cookies, najdete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

 

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a doplňovat.

 

Poslední aktualizace 24.5.2018